Taal- en leesonderwijs kan anders

Taal- en leesonderwijs kan anders

Noordhoff geeft je tips om meer samenhang in je taalonderwijs te krijgen. Bijvoorbeeld door die samenhang te benoemen en de lessen die op elkaar aansluiten ook kort na elkaar te geven.

Samenhang in taalonderwijs

Het taalonderwijs op de basisschool is veelal opgedeeld in losse taaldomeinen, zoals spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, schrijfvaardigheid en woordenschat. Vaak met voor elk onderdeel een eigen methode en plek in het rooster. Leerlingen krijgen daarmee losse puzzelstukjes voorgeschoteld, zonder dat ze het totaalplaatje te zien krijgen. Die losse stukjes hebben voor hen weinig tot geen betekenis en dat maakt de taallessen weinig motiverend of verhelderend. Door de geïsoleerde lessen en deeloefeningen is het ook lastig voor leerlingen om het geleerde in de ene les, toe te passen in de andere les.

Tips

Leerlingen leren meer als je de stukjes van meet af aan in samenhang behandelt. Benoem die samenhang ook expliciet. En zorg dat de lessen binnen een korte tijdsperiode plaatsvinden. Dan versterken de diverse onderdelen elkaar. Door ook verbinding met andere leergebieden te maken, zoals wereldoriëntatie, zorg je voor duurzame kennis- en taalontwikkeling.

Lezen in samenhang

Naar aanleiding van dalende leesmotivatie en tegenvallende resultaten op de internationale vergelijkingsonderzoeken zijn veel didactische tips over effectief leesonderwijs verschenen. Je leesonderwijs meer in samenhang aanbieden is er een van. Uit onderzoek weten we dat (voor)kennis en woordenschat voor tekstbegrip essentieel zijn. Bovendien blijkt het belangrijk dat leerlingen actief met een tekst aan de slag gaan.

Meer weten over samenhang in taalonderwijs? Lees de whitepaper of bekijk het webinar van Joanneke Prenger

Nu kán het ook anders

Nieuw Nederlands Junior is een geheel nieuwe aanpak voor taalonderwijs. Met de methoden van Nieuw Nederlands Junior combineer je taal, spelling en lezen in één leerlijn. Deze samenhang is bewezen effectief en zorgt voor meer gemak bij het lesgeven. Alle taalvaardigheden versterken elkaar. Nieuw Nederlands Junior Spelling en Lezen leggen de basis voor het goed toepassen van taal. In Nieuw Nederlands Junior Taal passen de leerlingen alle taalvaardigheden toe doordat ze toewerken naar een eindproduct – zoals een rap, reisgids of vlog – waarin alle taaldomeinen een plek hebben. Zo begrijpt een kind het nut en de noodzaak van de lessen. Het gaat bij Nieuw Nederlands Junior om groei en creatief bezig zijn met taal. Actief leren. Door te doen en te proberen.

Ga voor meer informatie naar nieuwnederlandsjunior.nl.

Om morgen al mee te beginnen

  1. Leg relaties tussen taaldomeinen: koppel bijvoorbeeld woordenschat aan spelling.
  2. Verbind de taaldomeinen praktisch: gebruik strategieën van begrijpend lezen, zoals een mindmap maken, voor schrijfvaardigheid.
  3. Gebruik steeds hetzelfde doel: heb je als doel verbindingswoorden, gebruik dat doel dan bij het lezen, spreken en schrijven.

Dit is een #jufmaikead.