Juf Maike

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Juf Maike

Artikel 1         Definities

 1. Maike Douglas wordt aangeduid als Juf Maike.
 2. Jij bent de wederpartij.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan Juf Maike tegen betaling werkzaamheden voor jou verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden en alle gesloten overeenkomsten waarop Juf Maike deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Juf Maike is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig vindt. In een dergelijk geval zal Juf Maike een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor jou, heb jij het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. De voorwaarden zijn ook van toepassing op de door Juf Maike ingeschakelde derden, tenzij anders overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van jouw eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.

 

Artikel 3         Aanbod en inschrijvingen

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 2. Het aanbod dient schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Bij acceptatie van het aanbod wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
 4. Juf Maike kan niet worden gehouden aan het aanbod wanneer jij kon begrijpen dat het aanbod of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Werkzaamheden buiten het aanbod om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd.
 6. Juf Maike zorgt voor een veilige webomgeving zodat er veilig betaald kan worden en gegevens beveiligd kunnen worden.

 

Artikel 4         Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of wij anders overeenkomen.
 2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw. Eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten, komen voor jouw rekening.
 3. Juf Maike heeft het recht om haar tarieven te verhogen wanneer zij dit door gewijzigde omstandigheden nodig acht. Wanneer zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heb jij als particuliere klant het recht op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Met het aangaan van de overeenkomst ontstaat er een verplichting tot betaling voor jou. Juf Maike heeft het recht om de betaling vooraf te verzoeken. In een dergelijk geval zal zij niet starten met de werkzaamheden voordat de betaling is voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven of partijen hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.
 6. Wanneer jij in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, ben jij van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en jij in verzuim bent in de nakoming van jouw verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor jouw rekening.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van Juf Maike op jou onmiddellijk opeisbaar. Eventuele licenties komen in een dergelijk geval eveneens te vervallen.

Artikel 5         Informatieverstrekking

 1. Jij stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig aan Juf Maike beschikbaar.
 2. Jij staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
 3. Juf Maike zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 4. Wanneer jij de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor jouw rekening.
 5. Jij vrijwaart Juf Maike van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.

 

Artikel 6         Uitvoering van de overeenkomst

 1. Juf Maike voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat jij voor ogen had.
 2. Juf Maike is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien jij te laat aanwezig bent bij een activiteit, komt deze tijd te vervallen en kun je deze tijd niet op een later moment inhalen.
 4. Jij dient te erkennen dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en dat resultaten mede afhankelijk zijn van jouw inzet.
 5. Juf Maike zal jou nooit verplichten iets te doen. Jij dient de volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken.
 6. Jij dient de benodigde bevoegdheden en informatie noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht aan Juf Maike te overhandigen.
 7. Juf Maike zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.

 

Artikel 7         Wijziging en annulering

 1. Wanneer wij tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuw aanbod gedaan.
 2. Juf Maike heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Juf Maike is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en Juf Maike hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, heeft zij het recht om de overeenkomst te onderbreken of te verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake bij ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
 4. Wanneer Juf Maike verhinderd is om de opdracht uit te kunnen voeren, zal zij zich inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment. Indien dit niet mogelijk is, zal zij zorgen voor vervanging, maar zij kan vervanging niet garanderen. Wanneer wij niet tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen, kun jij ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden.
 5. Het herroepingsrecht geldt niet voor de aanschaf van of zakelijke aankopen. Jij geeft toestemming om de digitale inhoud vóór het verstrijken van de in lid 6 van dit artikel genoemde bedenktermijn geleverd te krijgen en jij doet hiermee afstand van het recht op herroeping.
 6. Annulering van een online aankoop waarbij het herroepingsrecht niet is uitgesloten is enkel schriftelijk mogelijk. Jij kunt tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerder genoemde 14 kalenderdagen volledig zijn afgerond of de overeenkomst b2b is aangegaan.
 7. Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen kunnen worden doorberekend aan jou.

 

Artikel 8         Online cursus

 1. Wanneer het aanbod is aanvaard, bestaat er direct een betalingsverplichting voor jou.
 2. Jij ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor jou niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Jij stemt er uitdrukkelijk mee in dat content direct wordt geleverd en dat jij hierdoor afstand doet van het recht op herroeping.
 3. Omdat Juf Maike zeker wil weten dat jij als b2b klant alles uit de online cursus kunt zodat de meest optimale resultaten behaald kunnen worden, werkt Juf Maike met een niet goed, geld terug garantie. Dit houdt in dat jij tot 14 kalenderdagen na de startdatum de cursus kosteloos kunt annuleren, tenzij een langere termijn is overeengekomen en jij aantoonbaar alle video’s, opdrachten en overige bijbehorende onderdelen van de cursus hebt doorlopen.
 4. Juf Maike heeft het recht om de tarieven van een cursus zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.
 5. Juf Maike komt een inspanningsverplichting toe. Juf Maike is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door jou gewenste resultaat. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens de cursus.
 6. Voor het geven van een cursus maakt Juf Maike gebruik van een platform van een derde. Juf Maike kan hierdoor niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 7. Juf Maike heeft het recht om de deelname aan een cursus te weigeren.
 8. Juf Maike heeft het recht om de inhoud van de cursus aan te passen. Dit geeft jou geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 9. Jij krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Het is jou niet toegestaan om binnen 12 kalendermaanden na het afronden van de cursus een soortgelijk aanbod te creëren.
 10. Jij mag tijdens de cursus maken, mits jij hiervoor voorafgaande toestemming van Juf Maike hebt gekregen.
 11. De geleverde informatie blijft eigendom van Juf Maike. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van jou om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.
 12. Jij mag geen spam of andere ongewenste meldingen versturen. Juf Maike is gerechtigd om communicatie te verwijderen wanneer zij dit nodig vindt.
 13. Juf Maike kan jou indien jij door jouw gedrag het verloop van de cursus belemmert of bemoeilijkt uitsluiten van de cursus. Dit geeft jou geen recht op restitutie.

 

Artikel 9         Workshop

 1. Juf Maike is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de data en/of locatie van de workshop. Indien Juf Maike gebruikmaakt van dit recht, komt jou het recht toe de workshop te annuleren, of je kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
 2. Indien een offline workshop niet plaats kan vinden door omstandigheden waar Juf Maike geen invloed op heeft, kan zij ervoor kiezen de workshop online te geven. Dit geeft jou geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.
 3. Indien jij verhinderd bent de workshop bij te wonen, kun jij het aankoopbewijs doorverkopen aan een ander. De gegevens van de nieuwe deelnemer dienen aan Juf Maike bekend te worden gemaakt en het kaartje mag niet voor een hoger bedrag worden doorverkocht dan waarvoor het is aangekocht.
 4. Tijdens een workshop mogen er beeld- en geluidsopnames gemaakt worden, mits Juf Maike hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Indien andere deelnemers kenbaar zijn op het beeldmateriaal is eveneens toestemming van hen nodig.
 5. Indien jij hinder vormt voor de groep, kun jij worden uitgesloten van de workshop en heb jij geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.

 

Artikel 10       Overmacht

 1. In geval van overmacht kunnen wij de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. In geval van een b2c-overeenkomst, kun jij niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken wij samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
 3. In geval van een b2b-overeenkomst, zij wij bij overmacht gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
 4. Wanneer jij de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, Is Juf Maike gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 11       Aansprakelijkheid

 1. Juf Maike is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Juf Maike is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door jou.
 3. Juf Maike is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.
 4. Juf Maike is niet verantwoordelijk voor het stukgaan van een product, indien niet zorgvuldig wordt omgegaan met het product.
 5. Juf Maike is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan aan het product door verkeerd gebruik ervan na het geven van advies.
 6. In het geval dat Juf Maike schadevergoeding is verschuldigd aan jou voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat een afgesloten verzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het factuurbedrag dat door Juf Maike aan jou in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 7. Jij vrijwaart Juf Maike tegen aanspraken van derden die verband houden met de door Juf Maike geleverde diensten.

 

Artikel 12       Intellectueel eigendom en eigendomsvoorbehoud

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Juf Maike ter beschikking gestelde materialen, advies en content evenals de intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam en afbeeldingen van Juf Maike berusten bij Juf Maike. Het is jou uitdrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.
 2. Jij bent niet bevoegd de content te gebruiken buiten de doeleinden zoals overeengekomen.
 3. Indien wordt gewenst de content te gebruiken buiten deze doelen, dien jij een aanvullende licentie aan te schaffen.
 4. Jij mag geen wijzigingen aanbrengen in de door Juf Maike geleverde content, tenzij anders overeengekomen.
 5. Juf Maike neemt licenties af bij derden en mag uitdrukkelijk geen sublicenties verlenen. Het is daarom ook niet toegestaan om de door jou gekochte content te publiceren op jouw website of social media kanalen. De content is enkel bedoeld voor eigen gebruik.
 6. Het handelen in strijd met het in dit artikel gestelde, levert een inbreuk op het auteursrecht op. Bij inbreuk komt Juf Maike een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

 

Artikel 13       Bijzondere bepalingen

 1. Wij zijn gehouden tot de geheimhouding van vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.
 2. Afhankelijk van wanneer jij blogs op de website van Juf Maike leest kan de verstrekte informatie verouderd zijn.
 3. Cadeaubonnen dienen vooraf te worden betaald en zijn tot 1 jaar na uitgiftedatum geldig.
 4. Op het moment dat de cadeaubon wordt ingeleverd gelden de tarieven die op dat moment worden gehanteerd.
 5. Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten.

 

Artikel  14      Acties en aanbiedingen

 1. Juf Maike biedt en/of aanbiedingen aan. Indien de termijn van een actie en/of aanbieding is verstreken, is Juf Maike niet verplicht om zich aan de bij de actie en/of aanbieding geldende voorwaarden te houden.
 2. Lopende acties en/of aanbiedingen kunnen uitdrukkelijk niet met elkaar worden gecombineerd en kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegepast.

Artikel 15       Klachten

 1. Jij dient klachten over de geleverde diensten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Juf Maike streeft ernaar om binnen te reageren. Tijdens vakantieperiodes kunnen reacties op klachten een langere termijn bedragen. Desondanks streeft Juf Maike ernaar om zo spoedig mogelijk op klachten te reageren.
 2. In geval van een consumentenkoop dien jij binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek te klagen.
 3. Er zal samen worden gezocht naar een passende oplossing.
 4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 16       Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wij doen enkel een beroep op de rechter nadat wij ons hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.
 3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin Juf Maike is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.

Aanvullende bepalingen retreats

Artikel 17       Aanbod en inschrijvingen

 1. Inschrijvingen voor een retreat dienen tijdig, waaronder wordt verstaan uiterlijk 14 kalenderdagen vóór aanvang van de retreat te zijn voltooid, tenzij anders vermeld of de retreat eerder dan de in dit lid gestelde termijn is volgeboekt.
 2. Inschrijving voor een retreat is pas definitief nadat jij een bevestiging van inschrijving hebt ontvangen. Deze bevestiging zal binnen 1 week na inschrijving per mail worden opgestuurd.
 3. Het is voor minderjarigen niet mogelijk om zich in te schrijven voor een retreat.
 4. De duur van de retreat is afhankelijk van de situatie en wordt vermeld bij de boeking.

 

Artikel 18       Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of wij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De vermelde tarieven zijn exclusief btw, kosten voor vervoer en eventueel bij te boeken extra’s.
 3. Juf Maike heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de retreat te verhogen met maximaal 8%, wanneer deze verhoging is te rechtvaardigen door een verhoging van de kosten die Juf Maike dient te maken. Bij een verhoging van meer dan 8% ben jij bevoegd de retreat kosteloos te annuleren.
 4. Juf Maike verstuurt na aanmelding een factuur van de retreat. Deze factuur dient uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na aanmelding voldaan te zijn. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het gehele bedrag direct te worden voldaan.
 5. Wanneer jij in gebreke bent in tijdige betaling, volgt na een aanmaning een termijn van 14 dagen om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Indien ook dan niet wordt betaald, wordt de overeenkomst per deze datum geacht te zijn geannuleerd. Juf Maike verrekent reeds betaalde bedragen met de bedragen die voortvloeien uit de annuleringsvoorwaarden.
 6. Juf Maike is gerechtigd andere betalingsvoorwaarden te hanteren wanneer omstandigheden dit vergen. Wanneer zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heb jij als particuliere klant het recht op ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 19       Informatieverstrekking

 1. Jij stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig aan Juf Maike beschikbaar. Dit omvat tevens informatie omtrent allergieën, dieetwensen en medicatie. Bij retreats wordt onder tijdig verstaan uiterlijk 14 kalenderdagen voor aanvang van de retreat.
 2. Jij staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
 3. Juf Maike zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 4. Wanneer jij de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor jouw rekening.
 5. Jij vrijwaart Juf Maike van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.

 

Artikel 20       Wijziging en annulering van de overeenkomst

 1. Annulering van een geboekte retreat is enkel schriftelijk mogelijk. In geval van annulering wordt via de volgende percentages gewerkt:

– Twee maanden voor aanvang: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.

– Een maand voor aanvang: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.

– Twee weken voor aanvang: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.

– Binnen twee weken voor aanvang: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

Een no show geldt als annulering op de dag van vertrek.

 1. Jij hebt het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren, tenzij de overeenkomst binnen 8 weken voor vertrek wordt gesloten.
 2. Op een annulering van een retreat kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Juf Maike staat enkel in voor de kosten voor de organisatie.
 3. Deelname aan een retreat kan enkel in overleg met Juf Maike worden overgedragen.
 4. De inhoud van het aanbod tijdens de retreat wordt bepaald door de gegevens zoals deze door Juf Maike bepaald zijn. Het gepubliceerde programma is echter indicatief van aard en behelst een inspanningsverplichting. Het programma kan worden aangepast aan relevante werkelijke omstandigheden, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, terreinomstandigheden, weersomstandigheden en overige factoren. Juf Maike is niet aansprakelijk voor genoodzaakte wijzigingen in het programma, maar zal zich ten volste inspannen de kwaliteit van de retreat zoveel mogelijk te handhaven. Wijzigingen in het programma zijn geen reden tot kosteloze annulering.
 5. Na de inschrijfbevestiging kan een retreat door Juf Maike worden geannuleerd, indien het minimum aantal deelnemers zoals vermeld in het aanbod niet wordt behaald. Juf Maike zal jou hierover minimaal 2 weken voor aanvang van de retreat informeren. Indien het aantal deelnemers voldoende is, ontvang jij een bevestigingsmail.
 6. Indien de retreat wordt geannuleerd door Juf Maike heb jij het recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag, maar kan er geen aanspraak op een schadevergoeding of enige andere compensatie worden gemaakt, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

 

Artikel 21       Deelname activiteiten en retreats

 1. Deelname aan een retreat en de bijgaande activiteiten is op eigen risico. Juf Maike, alsmede de andere partijen betrokken bij de overeenkomst, zullen jouw veiligheid zo optimaal mogelijk beschermen. Jij blijft echter zelf verantwoordelijk voor jouw handelen.
 2. Juf Maike kan vragen naar jouw lichamelijke gezondheid, omdat dit van belang kan zijn voor de geplande (sport)activiteiten. Juf Maike zal jou adviseren over het wel of niet deelnamen aan (sport)activiteiten. Indien er sprake is van sportactiviteiten blijf jij ondanks het gegeven advies te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures en/of ongevallen ontstaan. Jij draagt er zelf zorg voor dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen.
 3. Jij bent gehouden de aanwijzingen en instructies van Juf Maike, gidsen en andere betrokkenen te allen tijde op te volgen.
 4. Jij wordt geacht je tijdens de retreat netjes te gedragen. Ongewenst gedrag kan resulteren in het beëindigen van de retreat zonder restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 5. Deelname is geheel vrijwillig. Het staat jou vrij af te zien van het volgen van het programma. Dit geeft echter geen recht op teruggave van het betaalde bedrag of recht op een vervangende les of activiteit.
 6. Jij dient je te allen tijde aan de geldende huisregels van de desbetreffende accommodatie te houden.
 7. Het maken van beeld- en/of geluidsmateriaal is enkel toegestaan na voorafgaande toestemming van Juf Maike.

 

Artikel 22       Aansprakelijkheid schade                

 1. Juf Maike is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt, of de schade is veroorzaakt door dood of letsel van jou. Deelname aan de retreat of activiteit is op eigen risico.
 2. Juf Maike is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies en/of instructies. Het te behalen resultaat is mede afhankelijk van jouw inzet.
 4. Juf Maike is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens de retreat.
 5. Juf Maike is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door verzekeringen.
 6. Juf Maike is niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door handelingen van andere deelnemers.
 7. Juf Maike is niet aansprakelijk voor het niet kunnen aanbieden van de retreat door overmachtssituaties.
 8. Jij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een retreat.
 9. In het geval dat Juf Maike een schadevergoeding is verschuldigd bedraagt de schade niet meer dan het bedrag van de reissom.