Samenwerking tussen peuterspeelzaal en basisschool

Samenwerking tussen peuterspeelzaal en basisschool

Door Yvonne. Lees meer over de samenwerking tussen peuterspeelzaal en basisschool. Hoe ziet de doorgaande leerlijn eruit? Met tips voor leuke activiteiten om deze samenwerking vorm te geven.

Samenwerking tussen peuterspeelzaal en basisschool

Doorgaande leerlijn tussen de voorschoolse voorziening en de basisschool

Het begrip ‘doorgaande leerlijn’ horen we tegenwoordig steeds meer.
Daarmee wordt bedoeld: de samenwerking die er wordt (of is) ontwikkeld
tussen de voorschoolse voorziening (zoals peuterspeelzaal, voorschool, peuteropvang of kinderdagverblijf) met de basisschool. Een goede doorgaande leerlijn van de voorschoolse voorziening naar groep 1/2 zorgt voor een betere start in groep 3.

Lees in dit document van onderzoeksbureau Oberon meer over de samenwerking tussen het basisonderwijs en peuterspeelzaal/kinderopvang.

Voor de duidelijkheid noem ik in de rest van deze blog de peuterspeelzaal als voorschoolse voorziening.

Samenwerking tussen peuterspeelzaal en basisschool

De samenwerking kan uit de volgende punten bestaan:

– een warme overdracht bij overgang van de peuterspeelzaal naar basisschool over de ontwikkeling van de startende kleuter
– afstemming tussen de aangeboden leerdoelen/werkwijzen van de peuterspeelzaal en de basisschool
– afstemming in de samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de basisschool.
De laatste twee zijn vooral goed te realiseren als de peuterspeelzaal zich in de samenwerkende basisschool bevindt.

Warme overdracht

Als peuterspeelzaal kun je de ontwikkeling van de peuter in kaart brengen door middel van een methode waarmee wordt gewerkt (of een samen opgesteld overdrachtsdocument). Na een gesprek met de ouders/verzorgers en hun akkoord ga je de ontwikkeling persoonlijk bespreken met de toekomstige leerkracht van de peuter. Met deze overdracht is het voor de leerkracht ook duidelijk hoe de ontwikkeling tot nu toe is gelopen. En wat daarbij aandachtspunten zijn bij de start op de basisschool.

Afstemming aangeboden leerdoelen

Wees op de hoogte van elkaars leerdoelen en werkwijzen. Op deze manier kun je het didactisch handelen op elkaar afstemmen. Dit kan bijvoorbeeld door regelmatig een ‘peuter-kleuteroverleg’ te plannen, een overleg tussen de leidsters van de peuterspeelzaal en de kleuterleerkrachten van de basisschool. Dit komt de doorgaande leerlijn ten goede; de overgang tussen de peuterspeelzaal en de basisschool zal dan soepel verlopen.

Afstemming samenwerking

Hoe leuk is het om de samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de basisschool nog hechter te maken door samen diverse activiteiten te verzinnen waarbij peuters en kleuters elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen spelen en leren?

Hieronder 5 leuke voorbeelden van samenwerk-activiteiten tussen de peuterspeelzaal en de basisschool:

1. Pleuterkwartiertje

Spreek met de kleuterleerkrachten af dat een peuter al met 3 jaar en 10 maanden al eens kan komen kijken in de toekomstige kleuterklas. Zo leert de peuter al de juf of meester kennen en ook de kinderen die in de klas zitten. Vanuit de 3+ middagen kan de leidster van de peuterspeelzaal dan even met de peuter gaan kijken.

Lees meer over hoe je peuters kunt voorbereiden op zelfredzaamheid in de kleutergroep.

2. Voorlezen

Spreek een moment af dat een leidster en een kleuterleerkracht bij elkaar in de klas gaan voorlezen.
Zo leren de peuters de leerkrachten van de school al wat meer kennen en hoe leuk is het als je ‘oude’ juf van de peuterspeelzaal eens in je klas komt om een boek voor te lezen!

3. Samen buitenspelen

Met de 3+ kinderen in de middag is er misschien een moment te vinden dat er maar één kleuterklas buiten speelt. Op zo’n moment is het wel heel leuk als de peuters kunnen aansluiten op het kleuterplein, zodat er samen gespeeld kan worden. Onze peuters krijgen dan herkenbare hesjes aan, zodat ze veilig en snel herkenbaar tussen de kleuters kunnen spelen.

Lees verder waar peuters graag mee buitenspelen (en kleuters vast ook!)

4. Uitwisseling peuters-kleuters

Behalve het ‘pleuterkwartiertje’ kun je ook een echte uitwisseling plannen. Als je als peuterspeelzaal en basisschool de thema’s in de jaarplanning op elkaar afstemt kan bijvoorbeeld met een leuke activiteit in de klas een uitwisseling plaatsvinden. Een paar oudere peuters kunnen dan samen een activiteit bij de kleuters meedoen en een aantal jongste kleuters komen dan bij de peuters meedoen (of helpen zoals ze dat zelf graag zien).

5. Opening en sluiting thema

Met dezelfde jaarplanning is het ook leuk om een aantal keer per jaar samen een thema te openen en weer af te sluiten. Laat de peuters samen met de kleuters het thema openen met een gezamenlijke activiteit: denk aan een quiz over het thema, een thema boek wat door de leerkrachten en leidsters wordt nagespeeld, een activiteit in de gymzaal. Het thema kan dan worden afgesloten door elke groep incl. de peutergroep iets te laten zien of horen van de afgelopen periode: knutsels, versjes of liedjes.

Samenwerking tussen peuterspeelzaal en basisschool